โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

  งานวิจัย/โครงการ 2560

         โครงการ : การขยายพันธุ์ผักหวานป่าเพื่อการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ของชุมชน

         โครงการ : การต้านจุลชีพและการต้านอนุมูลอิสระของผักพื้นบ้านในจังหวัดพิษณุโลก

         โครงการ : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชากรีบบัวและสมบัติทางด้านเคมีกายภาพฤทธิ์ทางชีวภาพและสารประกอบฟีนอลิคทั้งหมด

         โครงการ : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีฤทธิ์ไล่ยุงจากสมุนไพรมะกรูดตะไคร้หอมและส่องฟ้าดง

         โครงการ : การศึกษาข้อมูลทางกายภาพและชีวภาพเพื่อจัดทำฐานข้อมูลสำหรับการบริหารจัดการอนุรักษ์พื้นที่ชุมชนตำบลจอมทอง-ตำบลท่าทอง-ตำบลงิ้วงาม

         โครงการ : การสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพและการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ตำบลจอมทอง-ตำบลท่าทอง-ตำบลงิ้วงาม

         โครงการ : ความหลากหลายของแอคติโนมัยซีสในดินบริเวณรากพืชในพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามส่วนทะเลแก้ว

         โครงการ : การสำรวจพืชสมุนไพรและการใช้ประโยชน์

         โครงการ : จัดตั้งฟาร์มตัวอย่างมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ทะเลแก้ว

         โครงการ : ท่องเที่ยวเชิงเกษตรพิบูลสงครามภายใต้โครงการ อพ.สธ. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร

         โครงการ : พัฒนาและรวบรวมฐานข้อมุลสารสนเทศจากการสำรวจความหลากหลายฐานทรัพ60ยากรท้องถิ่นภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

         โครงการ : พัฒนาวิธีโครมาโทกราฟิกฟิงเกอร์ปรินท์และควบคุมคุณภาพของสมุนไพรหนอนตายอยาก

         โครงการ : ศึกษาความหลากหลายของพรรณพืช พื้นถิ่นบ้านมุง ตำบลบ้านมุง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก

         โครงการ : การเสริงสร้างศักยภาพชุมชน ต้นแบบตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความมั่นคงทางอาหารบ้านโคกผักหวาน อ.ชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

         โครงการ : อนุรักษ์สวนสมุนไพร

         โครงการ : บริหารจัดการดำเนินงานโครงการ อพ.สธ.มรพส.

         โครงการ : สร้างความยั่งยืนสำหรับวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตกล้วยตากโดมพาราโบลาจังหวัดพิษณุโลก

         โครงการ : สวนป่าพันธุ์ไม้หายาก

         โครงการ : องค์ประกอบรูปแบบการบริหารภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในเขตภาคเหนือ