โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

สัญลักษณ์โครงการ