main menu

  งานวิจัย/โครงการ 2560

         โครงการ:การขยายพันธุ์ผักหวานป่าเพื่อการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ของชุมชน

         โครงการ:การต้านจุลชีพและการต้านอนุมูลอิสระของผักพื้นบ้านในจังหวัดพิษณุโลก

         โครงการ:การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชากรีบบัวและสมบัติทางด้านเคมีกายภาพฤทธิ์ทางชีวภาพและสารประกอบฟีนอลิคทั้งหมด

         โครงการ:การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีฤทธิ์ไล่ยุงจากสมุนไพรมะกรูดตะไคร้หอมและส่องฟ้าดง

         โครงการ:การศึกษาข้อมูลทางกายภาพและชีวภาพเพื่อจัดทำฐานข้อมูลสำหรับการบริหารจัดการอนุรักษ์พื้นที่ชุมชนตำบลจอมทอง-ตำบลท่าทอง-ตำบลงิ้วงาม

         โครงการ:การสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพและการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ตำบลจอมทอง-ตำบลท่าทอง-ตำบลงิ้วงาม

         โครงการ:ความหลากหลายของแอคติโนมัยซีสในดินบริเวณรากพืชในพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามส่วนทะเลแก้ว

         โครงการ:การสำรวจพืชสมุนไพรและการใช้ประโยชน์

         โครงการ:จัดตั้งฟาร์มตัวอย่างมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ทะเลแก้ว

         โครงการ:ท่องเที่ยวเชิงเกษตรพิบูลสงครามภายใต้โครงการ อพ.สธ. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร

         โครงการ:พัฒนาและรวบรวมฐานข้อมุลสารสนเทศจากการสำรวจความหลากหลายฐานทรัพ60ยากรท้องถิ่นภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

         โครงการ:พัฒนาวิธีโครมาโทกราฟิกฟิงเกอร์ปรินท์และควบคุมคุณภาพของสมุนไพรหนอนตายอยาก

         โครงการ:เพราะเมล็ดกันเกรา

         โครงการ:ศึกษาความหลากหลายของพรรณพืช พื้นถิ่นบ้านมุง ตำบลบ้านมุง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก

         โครงการ:การเสริงสร้างศักยภาพชุมชน ต้นแบบตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความมั่นคงทางอาหารบ้านโคกผักหวาน อ.ชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

         โครงการ:อนุรักษ์สวนสมุนไพร

         โครงการ :บริหารจัดการดำเนินงานโครงการ อพ.สธ.มรพส.

         โครงการ:สร้างความยั่งยืนสำหรับวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตกล้วยตากโดมพาราโบลาจังหวัดพิษณุโลก

         โครงการ:สวนป่าพันธุ์ไม้หายาก

         องค์ประกอบรูปแบบการบริหารภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในเขตภาคเหนือ

สาส์นจากคณบดี

ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์อาหารจากกล้วย

ฐานข้อมูลพันธุ์ไม้