main menu
 

   28/11/2560
โครงการ อพ.สธ.-มรภ.พิบูลสงคราม นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศิริ ใจผ่อง และทีมงาน เข้าร่วมจัดนิทรรศการ ในงาน ประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทยศักยภาพมากล้นมีไห้เห็น : 28 พฤศจิกายน 2560 ถึง 4 ธันวาคม 2560 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย-สระบุรี...

   28/11/2561
เมื่อวันที่ 28/11/2560 นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศิริ ใจผ่อง เลขานุการและคณะกรรมการโครงการ อพ.สธ.-มรภ.พิบูลสงคราม พร้อมทีมงาน รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเปิดงาน ประชุมวิชาการและนิทรรศการครั้งที่ 9 : ทรัพยากรไทยศักยภาพมาก...

   28/11/2560
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เยี่ยมชมบูทธนิทรรศการ อพ.สธ.-มรภ.พิบูลสงคราม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศิริ ใจผ่อง เลขานุการโครงการ อพ.สธ.-มรภ.พิบูลสงครามและทีมงานไห้การต้อนรับในนามโครงการต้องขอขอบคุณท่านที่กรุณามาเยี่ยมชมบูธและไห้กำลังใจในการดำเนิ...

   4/10/2560
04/10/60 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เข้าเยี่ยมชม โครงการ อพ.สธ.-มรภ.พิบูลสงคราม โดยบูรณาการการเรียนการสอนกับรายวิชาภูมิสังคมโดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศิริ ใจผ่อง บรรยายไห้ความรู้เกี่ยวกับความเป็นม...

   30/6/2560
บริการวิชาการโรงเรียนบ้านแก่งจูงนาง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก...

sidebar1

ฐานข้อมูลพันธุ์ไม้