main menu

ที่ วันจัดกิจกรรม รายละเอียด
31.
9 เม.ย. 2558
นักศึกษาในรายวิชาเลือกเสรี เข้าร่วมโครงการท่องเที่ยวเชิงเกษตรพิบูลสงคราม และได้เยี่ยมชมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม...
32.
11 ก.พ. 2558
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลกจัดโครงการอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร โดยบูรณาการร่วมกับโครงการท่องเที่ยงเชิงเกษตรพิบูลสงครามและโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม...
33.
11 ก.พ. 2558
นักเรียนโรงเรียนบ้านสะเดา ร่วมกิจกรรมโครงการท่องเที่ยวเชิงเกษตรพิบูลสงคราม และได้เยี่ยมชมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม...
34.
14 มิ.ย 2557
นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย พิษณุโลก ร่วมกิจกรรมโครงการท่องเที่ยวเชิงเกษตรพิบูลสงคราม และได้เยี่ยมชมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม...
35.
31 พ.ค. 2557
คณะผู้บริหารสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เยี่ยมชมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และโครงการท่องเที่ยวเชิงเกษตรพิบูลสงคราม...
36.
25 ม.ค. 2557
นักเรียนโรงเรียนเซ็นต์นิโกลาส จัดกิจกรรมเดินทางไกล โดยบูรณาการร่วมกับโครงการท่องเที่ยวเชิงเกษตรพิบูลสงคราม และได้เยี่ยมชมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม...
37.
16 ม.ค. 2557
นักศึกษาในรายวิชาเลือกเสรี เข้าร่วมโครงการท่องเที่ยวเชิงเกษตรพิบูลสงคราม และได้เยี่ยมชมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม...

ทั้งหมด 37 กิจกรรม   :   4 หน้า   :   << ย้อนกลับ   [ 1 ][ 2 ][ 3 ] 4

สาส์นจากคณบดี

ฐานข้อมูลพันธุ์ไม้