main menu

ที่ วันจัดกิจกรรม รายละเอียด
21.
22 มี.ค. 2560
22/03/60 โครงการอนุรักษ์สวนสมุนไพรภายใต้โครงการ อพ.สธ.มรพส. ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยมี ดร.ปรัชญา ศรีสง่า หัวหน้าส่วนหอพรรณไม้ ศูนย์วิจัยและพัฒนา สง่าสรรพศรี องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ให้เกียติเป็นวิทยากรในการบรรยายและอบรม เรื่องการเก็บตัวอย่างพื...
22.
23 มี.ค. 2560
23/03/60 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรพิน เสละคร ตัวแทนโครงการ อพ.สธ.มรพส. เข้าร่วมเสวนาในหัวข้อเรื่อง กล้วยวิถีไทยก้าวไกลสู่ Tha...
23.
27 ก.พ. 2560
โครงการ อพ.สธ.มรพส. นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศิริ ใจผ่องและทีมงานดำเนินงานโครงการ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนิน สวนสมุนไพร เพื่อปลูกรักษา อนุรักษ์ ขยายพันธุ์และไห้คำปรึกษา ในการปลูกดูแล ณ.โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน3แห่งได้แก่ โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ...
24.
24 ก.พ. 2560
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศิริ ใจผ่อง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพิษณุโลก แทน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ณ ห้องประชุมสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ศาลากลางจังห...
25.
18 ม.ค. 2560
อีกหนึ่งโครงการที่เราภูมิใจนำเสนอคือ สวนป่าพรรณไม้หายาก ภายใต้โครงการ อพ.สธ.มรพส. สถานที่ที่ปลูกและอนุรักษ์พืชพรรณไม้หายากในภาคเหนือตอนล่าง...
26.
13 ม.ค. 2560
ยินดีต้อนรับนักเรียนจากโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย พิษณุโลก คึกษาดูงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อพ.สธ. มรพส. และกิจกรรมโครงการท่องเที่ยวเชิงเกษตรพิบูลสงคราม...
27.
16 พ.ย. 2559
16 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา คณาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาภูมิสังคมในระบบเกษตรภาคเหนือตอนล่าง นำนักศึกษาเข้าชมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรพิบูลสงคราม ภายใต้โครงการ อพ.สธ. เพื่อเรียนรู้การน้อมนำโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสู่การปฏิบัติจากการผลิตผลิตผ...
28.
9 พ.ย. 2559
เช้าวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 โครงการ อพ.สธ. มรพส. ร่วมกับรายวิชาภูมิสังคม ลงพื้นที่สำรวจ พืชพันธุ์ไม้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบล จอมทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก...
29.
18 พ.ย. 2558
18 พฤศจิกายน 2558 นักศึกษารายวิชาภูมิสังคมในระบบเกษตรภาคเหนือตอนล่างพร้อมด้วยคณาจารย์ผู้สอน ได้ศึกษาดูงานในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม และโครงการท่องเที่ยวเชิงเกษตรพิบูลสงคราม คณะเทคโนโลยีการเกษตร...
30.
30 ต.ค. 2558
นักศึกษาในรายวิชาเลือกเสรี เยี่ยมชมบัววิกตอเรีย ได้เยี่ยมชมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามและเข้าร่วมโครงการท่องเที่ยวเชิงเกษตรพิบูลสงคราม...

ทั้งหมด 37 กิจกรรม   :   4 หน้า   :   << ย้อนกลับ   [ 1 ][ 2 ] 3 [ 4 ]   ถัดไป>>

สาส์นจากคณบดี

ฐานข้อมูลพันธุ์ไม้