main menu

ที่ วันจัดกิจกรรม รายละเอียด
21.
13 ม.ค. 2560
ยินดีต้อนรับนักเรียนจากโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย พิษณุโลก คึกษาดูงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อพ.สธ. มรพส. และกิจกรรมโครงการท่องเที่ยวเชิงเกษตรพิบูลสงคราม...
22.
16 พ.ย. 2559
16 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา คณาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาภูมิสังคมในระบบเกษตรภาคเหนือตอนล่าง นำนักศึกษาเข้าชมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรพิบูลสงคราม ภายใต้โครงการ อพ.สธ. เพื่อเรียนรู้การน้อมนำโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสู่การปฏิบัติจากการผลิตผลิตผ...
23.
9 พ.ย. 2559
เช้าวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 โครงการ อพ.สธ. มรพส. ร่วมกับรายวิชาภูมิสังคม ลงพื้นที่สำรวจ พืชพันธุ์ไม้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบล จอมทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก...
24.
18 พ.ย. 2558
18 พฤศจิกายน 2558 นักศึกษารายวิชาภูมิสังคมในระบบเกษตรภาคเหนือตอนล่างพร้อมด้วยคณาจารย์ผู้สอน ได้ศึกษาดูงานในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม และโครงการท่องเที่ยวเชิงเกษตรพิบูลสงคราม คณะเทคโนโลยีการเกษตร...
25.
30 ต.ค. 2558
นักศึกษาในรายวิชาเลือกเสรี เยี่ยมชมบัววิกตอเรีย ได้เยี่ยมชมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามและเข้าร่วมโครงการท่องเที่ยวเชิงเกษตรพิบูลสงคราม...
26.
9 เม.ย. 2558
นักศึกษาในรายวิชาเลือกเสรี เข้าร่วมโครงการท่องเที่ยวเชิงเกษตรพิบูลสงคราม และได้เยี่ยมชมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม...
27.
11 ก.พ. 2558
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลกจัดโครงการอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร โดยบูรณาการร่วมกับโครงการท่องเที่ยงเชิงเกษตรพิบูลสงครามและโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม...
28.
11 ก.พ. 2558
นักเรียนโรงเรียนบ้านสะเดา ร่วมกิจกรรมโครงการท่องเที่ยวเชิงเกษตรพิบูลสงคราม และได้เยี่ยมชมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม...
29.
14 มิ.ย 2557
นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย พิษณุโลก ร่วมกิจกรรมโครงการท่องเที่ยวเชิงเกษตรพิบูลสงคราม และได้เยี่ยมชมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม...
30.
31 พ.ค. 2557
คณะผู้บริหารสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เยี่ยมชมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และโครงการท่องเที่ยวเชิงเกษตรพิบูลสงคราม...

ทั้งหมด 32 กิจกรรม   :   4 หน้า   :   << ย้อนกลับ   [ 1 ][ 2 ] 3 [ 4 ]   ถัดไป>>

สาส์นจากคณบดี

ฐานข้อมูลพันธุ์ไม้