main menu

ที่ วันจัดกิจกรรม รายละเอียด
11.
26 ก.ค. 2560
26 ก.ค. 60 เวลา13.00 -16.30 น. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ)มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการฯ ณ.ห้องประชุม ท.410 ชั้น 2 อาคารทีปวิชญ์ มหาว...
12.
26 ก.ค. 2560
๒๖ ก.ค. ๖๐ โครงการ อพ.สธ.-มรภ.พิบูลสงครามนำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภวิทิตพัฒนา ที่ปรึกษาและคณะกรรมการโครงการ อพ.สธ.-มรภ.พิบูลสงครามและผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาสิริ ใจผ่อง เลขานุการโครงการอพ.สธ.-มรภ.พิบูลสงคราม ใด้จัดให้มีการสัมมนาแนวทางการด...
13.
20 เม.ย. 2560
20/04/60 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศิริ ใจผ่องและผู้ติดตาม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชกำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)ครั้งที่ 1/2560 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2559 แนวทางการดำเนินง...
14.
26 เม.ย. 2560
โครงการศึกษาดูงาน ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อพ.สธ. คลองไผ่ และประชุมจัดทำแผนแม่บทระยะที่ 5 ปีที่หก อพ.สธ.-มรภ.พิบูลสงคราม สรุปถอดบทเรียนที่ได้จากการศึกษาดูงานเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาโครงการ อพ.สธ.-มรภ-พิบูลสงคราม วันที่ 26-27 เมษายน 2560 ณ จังหวัด...
15.
24 พ.ค. 2560
24/05/60โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ-มรภ.พิบูลสงคราม)นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศิริ ใจผ่อง และตัวแทนคณะนำเนินงาน ได้มีโอกาศเข้าอบรมการจัดทำฐานข้อมูลพรรณไม้ ณ.โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบร...
16.
3 เม.ย. 2560
ในส่วนของโครงการเพาะเมล็ดกันเกราภายใต้โครงการ อพ.สธ.มรภ.พิบูลสงคราม นำโดย อาจารย์ขนิษฐา ไชยแก้วได้มีการเพราะเมล็ดกันเกรา ต้นไม้มงคล ที่หลายคนไม้รู้จัก 1. เพื่อศึกษาการกระตุ้นการงอกของต้นกันเกรา 2.เพื่อศึกษาวัสดุในการเพราะปลูกที่มีผลต่อการเจริญเติบโตข...
17.
13 มี.ค. 2560
13/03/ุ60โครงการขยายพันธุ์ผักหวานป่าเพื่อการอนุรักษ์พันธุ์และการใช้ประโยชน์ของชุมชนภายไต้โครงการ อพ.สธ.มรภ.พิบูลสงคราม ลงพื้นที่บริการวิชาการ ปลูกพันธุ์ผักหวานป่าโดยมีชาวบ้าน นักเรียน ครู โรงเรียนบ้านรักไทย ให้การตอบรับและร่วมโครงการเป็นอย่างดี...
18.
28 มี.ค. 2560
แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่หก ตุลาคม พ.ศ.2559 - กันยายน พ.ศ.2564...
19.
27 มี.ค. 2560
27/03/2560 โครงการ อพ.สธ.มรภ.พิบูลสงคราม เข้าร่วมประชุมจัดทำแผน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อพ.สธ. โดยมี ดร.ปิยรัษฏ์ เจริญทรัพย์ เลขานุการคณะกรรมการ อพ.สธ.และรองหัวหน้าสำนักงาน อพ.สธ. ...
20.
23 มี.ค. 2560
23/03/60 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ร่วมกับ (เครือข่ายC อพ.สธ. ภาคเหนือตอนล่าง) ร่วมจัดนิทรรศการ ในงาน มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค 2560\\...

ทั้งหมด 37 กิจกรรม   :   4 หน้า   :   << ย้อนกลับ   [ 1 ] 2 [ 3 ][ 4 ]   ถัดไป>>

สาส์นจากคณบดี

ฐานข้อมูลพันธุ์ไม้