main menu

ที่ วันจัดกิจกรรม รายละเอียด
11.
3 เม.ย. 2560
ในส่วนของโครงการเพาะเมล็ดกันเกราภายใต้โครงการ อพ.สธ.มรภ.พิบูลสงคราม นำโดย อาจารย์ขนิษฐา ไชยแก้วได้มีการเพราะเมล็ดกันเกรา ต้นไม้มงคล ที่หลายคนไม้รู้จัก 1. เพื่อศึกษาการกระตุ้นการงอกของต้นกันเกรา 2.เพื่อศึกษาวัสดุในการเพราะปลูกที่มีผลต่อการเจริญเติบโตข...
12.
13 มี.ค. 2560
13/03/ุ60โครงการขยายพันธุ์ผักหวานป่าเพื่อการอนุรักษ์พันธุ์และการใช้ประโยชน์ของชุมชนภายไต้โครงการ อพ.สธ.มรภ.พิบูลสงคราม ลงพื้นที่บริการวิชาการ ปลูกพันธุ์ผักหวานป่าโดยมีชาวบ้าน นักเรียน ครู โรงเรียนบ้านรักไทย ให้การตอบรับและร่วมโครงการเป็นอย่างดี...
13.
28 มี.ค. 2560
แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่หก ตุลาคม พ.ศ.2559 - กันยายน พ.ศ.2564...
14.
27 มี.ค. 2560
27/03/2560 โครงการ อพ.สธ.มรภ.พิบูลสงคราม เข้าร่วมประชุมจัดทำแผน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อพ.สธ. โดยมี ดร.ปิยรัษฏ์ เจริญทรัพย์ เลขานุการคณะกรรมการ อพ.สธ.และรองหัวหน้าสำนักงาน อพ.สธ. ...
15.
23 มี.ค. 2560
23/03/60 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ร่วมกับ (เครือข่ายC อพ.สธ. ภาคเหนือตอนล่าง) ร่วมจัดนิทรรศการ ในงาน มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค 2560\\...
16.
22 มี.ค. 2560
22/03/60 โครงการอนุรักษ์สวนสมุนไพรภายใต้โครงการ อพ.สธ.มรพส. ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยมี ดร.ปรัชญา ศรีสง่า หัวหน้าส่วนหอพรรณไม้ ศูนย์วิจัยและพัฒนา สง่าสรรพศรี องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ให้เกียติเป็นวิทยากรในการบรรยายและอบรม เรื่องการเก็บตัวอย่างพื...
17.
23 มี.ค. 2560
23/03/60 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรพิน เสละคร ตัวแทนโครงการ อพ.สธ.มรพส. เข้าร่วมเสวนาในหัวข้อเรื่อง กล้วยวิถีไทยก้าวไกลสู่ Tha...
18.
27 ก.พ. 2560
โครงการ อพ.สธ.มรพส. นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศิริ ใจผ่องและทีมงานดำเนินงานโครงการ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนิน สวนสมุนไพร เพื่อปลูกรักษา อนุรักษ์ ขยายพันธุ์และไห้คำปรึกษา ในการปลูกดูแล ณ.โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน3แห่งได้แก่ โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ...
19.
24 ก.พ. 2560
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศิริ ใจผ่อง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพิษณุโลก แทน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ณ ห้องประชุมสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ศาลากลางจังห...
20.
18 ม.ค. 2560
อีกหนึ่งโครงการที่เราภูมิใจนำเสนอคือ สวนป่าพรรณไม้หายาก ภายใต้โครงการ อพ.สธ.มรพส. สถานที่ที่ปลูกและอนุรักษ์พืชพรรณไม้หายากในภาคเหนือตอนล่าง...

ทั้งหมด 32 กิจกรรม   :   4 หน้า   :   << ย้อนกลับ   [ 1 ] 2 [ 3 ][ 4 ]   ถัดไป>>

สาส์นจากคณบดี

ฐานข้อมูลพันธุ์ไม้