main menu

ที่ วันจัดกิจกรรม รายละเอียด
1. " > bostanci escort kadikoy escort maltepe escort pendik escort kartal escort kadikoy escort maltepe escort " target="_blank" >ไม่มีหัวเรื่อง
2.
30 เม.ย. 2562
3.
28 ธ.ค. 2561
สวัสดีปีใหม่ 2562...
4.
28 ธ.ค. 2561
งานสวนพฤษศาสตร์...
5.
28 ธ.ค. 2561
ฐานข้อมูลสรรพคุณสมุนไพรไทย...
6.
27 ธ.ค. 2561
นังสือที่ทางโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จัดทำขึ้นนี้มิได้มีจุดประสงค์ทางการค้า จึงไม่มีวางจำหน่ายทั่วไป ทั้งหมดล้วนเป็นเอกสารแนววิชาการที่จัดทำขึ้นเพื่อรองรับการดำเนินกิจกรรมด้านต่างๆ ของโครงการฯ แต่ก็เปิดโอกาสให้ผู้สนใจมีโอก...
7.
27 ธ.ค. 2561
การประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งที่ 9 ...
8.
6 ก.ย. 2561
อบรมงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน...
9.
15 ก.ย. 2561
อบรมการเก็บตัวอย่างพรรณไม้ ภายใต้โครงการอนุรักษ์สวนสมุนไพร อพ.สธ.มรพส. โครงการอนุรักษ์สมุนไพรภายใต้โครงการ อพ.สธ.-มรภ.พิบูลสงคราม ได้มีการจัดอบรมได้จัดอบรมการเก็บรักษาตัวอย่างพรรณไม้พันธ์ไม้ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา ธนนพคุณ ผู้ช่วยเลขานุการ...
10.
25 ธ.ค. 2561
ตารางสรุปผลการส่งเอกสารดำเนินงานโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 1...

ทั้งหมด 47 กิจกรรม   :   5 หน้า   :   1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ]   ถัดไป>>

สาส์นจากคณบดี

ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์อาหารจากกล้วย

ฐานข้อมูลพันธุ์ไม้