main menu

ที่ วันจัดกิจกรรม รายละเอียด
1.
18 พ.ค. 2561
18/04/2561 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชนัญชิดา สิริเอก ผู้รับผิดชอบโครงการส่งเสริมการเรียนรู้งานสวนพฤกษศาสตร์ในคณะครุศาสตร์ ได้จัดไห้มีการอบรมส่งเสริมการเรียนรู้งานสวนพฤก...
2.
6 พ.ค. 2561
. 6-9 พฤษภาคม 2561 โครงการ อพ.สธ.-มรภ.พิบูลสงคราม ร่วมกับ เครือข่าย C อพ.สธ. ภาคเหนื่อตอนล่าง เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ...
3.
25 เม.ย. 2561
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561ผู้ช่วยโึครงการ อพ.สธ.-มรภ.พิบูลสงคราม ร่วมกับ กิจการนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร บูรณาการเรียนการสอนกระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรธรร...
4.
11 พ.ค. 2561
ตารางการสรุปแผนปฏิบัติงานสนองพระราชดำริ อพ.สธ. ของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดำริ งบประมาณแผ่นดิน ในงบประมาณประจำปี ๒๕๖๒ กลุ่ม G6 กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม...
5.
19 เม.ย. 2561
โครงการ อพ.สธ.-มรพส.พิบูลสงคราม ลงพื้นที่บริการวิชาการการใช้ประโยชน์ทรัพยากรในพื้นถิ่นมาใช้ในการทำยาดมสมุนไพรไห้กับชาวบ้านและประชาชนที่สนใจในพื้นที่ตำบลวังวน อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ทางโครงการฯต้องขอขอบคุณชาวบ้านและประชาชนในพื้นที่ไห้การตอบรับ...
6.
28 พ.ย. 2560
โครงการ อพ.สธ.-มรภ.พิบูลสงคราม นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศิริ ใจผ่อง และทีมงาน เข้าร่วมจัดนิทรรศการ ในงาน ประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทยศักยภาพมากล้นมีไห้เห็น : 28 พฤศจิกายน 2560 ถึง 4 ธันวาคม 2560 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย-สระบุรี...
7.
28 พ.ย. 2561
เมื่อวันที่ 28/11/2560 นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศิริ ใจผ่อง เลขานุการและคณะกรรมการโครงการ อพ.สธ.-มรภ.พิบูลสงคราม พร้อมทีมงาน รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเปิดงาน ประชุมวิชาการและนิทรรศการครั้งที่ 9 : ทรัพยากรไทยศักยภาพมาก...
8.
28 พ.ย. 2560
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เยี่ยมชมบูทธนิทรรศการ อพ.สธ.-มรภ.พิบูลสงคราม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศิริ ใจผ่อง เลขานุการโครงการ อพ.สธ.-มรภ.พิบูลสงครามและทีมงานไห้การต้อนรับในนามโครงการต้องขอขอบคุณท่านที่กรุณามาเยี่ยมชมบูธและไห้กำลังใจในการดำเนิ...
9.
4 ต.ค. 2560
04/10/60 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เข้าเยี่ยมชม โครงการ อพ.สธ.-มรภ.พิบูลสงคราม โดยบูรณาการการเรียนการสอนกับรายวิชาภูมิสังคมโดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศิริ ใจผ่อง บรรยายไห้ความรู้เกี่ยวกับความเป็นม...
10.
30 มิ.ย 2560
บริการวิชาการโรงเรียนบ้านแก่งจูงนาง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก...

ทั้งหมด 37 กิจกรรม   :   4 หน้า   :   1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ]   ถัดไป>>

สาส์นจากคณบดี

ฐานข้อมูลพันธุ์ไม้