main menu

ที่ วันจัดกิจกรรม รายละเอียด
1.
30 เม.ย. 2562
สายพันธุ์บัวใน มรพส....
2.
28 ธ.ค. 2561
สวัสดีปีใหม่ 2562...
3.
28 ธ.ค. 2561
งานสวนพฤษศาสตร์...
4.
28 ธ.ค. 2561
ฐานข้อมูลสรรพคุณสมุนไพรไทย...
5.
27 ธ.ค. 2561
นังสือที่ทางโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จัดทำขึ้นนี้มิได้มีจุดประสงค์ทางการค้า จึงไม่มีวางจำหน่ายทั่วไป ทั้งหมดล้วนเป็นเอกสารแนววิชาการที่จัดทำขึ้นเพื่อรองรับการดำเนินกิจกรรมด้านต่างๆ ของโครงการฯ แต่ก็เปิดโอกาสให้ผู้สนใจมีโอก...
6.
27 ธ.ค. 2561
การประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งที่ 9 ...
7.
6 ก.ย. 2561
อบรมงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน...
8.
15 ก.ย. 2561
อบรมการเก็บตัวอย่างพรรณไม้ ภายใต้โครงการอนุรักษ์สวนสมุนไพร อพ.สธ.มรพส. โครงการอนุรักษ์สมุนไพรภายใต้โครงการ อพ.สธ.-มรภ.พิบูลสงคราม ได้มีการจัดอบรมได้จัดอบรมการเก็บรักษาตัวอย่างพรรณไม้พันธ์ไม้ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา ธนนพคุณ ผู้ช่วยเลขานุการ...
9.
25 ธ.ค. 2561
ตารางสรุปผลการส่งเอกสารดำเนินงานโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 1...
10.
18 พ.ค. 2561
18/04/2561 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชนัญชิดา สิริเอก ผู้รับผิดชอบโครงการส่งเสริมการเรียนรู้งานสวนพฤกษศาสตร์ในคณะครุศาสตร์ ได้จัดไห้มีการอบรมส่งเสริมการเรียนรู้งานสวนพฤก...

ทั้งหมด 46 กิจกรรม   :   5 หน้า   :   1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ]   ถัดไป>>

สาส์นจากคณบดี

ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์อาหารจากกล้วย

ฐานข้อมูลพันธุ์ไม้