main menu

ที่ วันจัดกิจกรรม รายละเอียด
1.
28 พ.ย. 2560
โครงการ อพ.สธ.-มรภ.พิบูลสงคราม นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศิริ ใจผ่อง และทีมงาน เข้าร่วมจัดนิทรรศการ ในงาน ประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทยศักยภาพมากล้นมีไห้เห็น : 28 พฤศจิกายน 2560 ถึง 4 ธันวาคม 2560 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย-สระบุรี...
2.
28 พ.ย. 2561
เมื่อวันที่ 28/11/2560 นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศิริ ใจผ่อง เลขานุการและคณะกรรมการโครงการ อพ.สธ.-มรภ.พิบูลสงคราม พร้อมทีมงาน รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเปิดงาน ประชุมวิชาการและนิทรรศการครั้งที่ 9 : ทรัพยากรไทยศักยภาพมาก...
3.
28 พ.ย. 2560
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เยี่ยมชมบูทธนิทรรศการ อพ.สธ.-มรภ.พิบูลสงคราม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศิริ ใจผ่อง เลขานุการโครงการ อพ.สธ.-มรภ.พิบูลสงครามและทีมงานไห้การต้อนรับในนามโครงการต้องขอขอบคุณท่านที่กรุณามาเยี่ยมชมบูธและไห้กำลังใจในการดำเนิ...
4.
4 ต.ค. 2560
04/10/60 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เข้าเยี่ยมชม โครงการ อพ.สธ.-มรภ.พิบูลสงคราม โดยบูรณาการการเรียนการสอนกับรายวิชาภูมิสังคมโดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศิริ ใจผ่อง บรรยายไห้ความรู้เกี่ยวกับความเป็นม...
5.
30 มิ.ย 2560
บริการวิชาการโรงเรียนบ้านแก่งจูงนาง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก...
6.
26 ก.ค. 2560
26 ก.ค. 60 เวลา13.00 -16.30 น. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ)มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการฯ ณ.ห้องประชุม ท.410 ชั้น 2 อาคารทีปวิชญ์ มหาว...
7.
26 ก.ค. 2560
๒๖ ก.ค. ๖๐ โครงการ อพ.สธ.-มรภ.พิบูลสงครามนำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภวิทิตพัฒนา ที่ปรึกษาและคณะกรรมการโครงการ อพ.สธ.-มรภ.พิบูลสงครามและผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาสิริ ใจผ่อง เลขานุการโครงการอพ.สธ.-มรภ.พิบูลสงคราม ใด้จัดให้มีการสัมมนาแนวทางการด...
8.
20 เม.ย. 2560
20/04/60 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศิริ ใจผ่องและผู้ติดตาม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชกำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)ครั้งที่ 1/2560 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2559 แนวทางการดำเนินง...
9.
26 เม.ย. 2560
โครงการศึกษาดูงาน ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อพ.สธ. คลองไผ่ และประชุมจัดทำแผนแม่บทระยะที่ 5 ปีที่หก อพ.สธ.-มรภ.พิบูลสงคราม สรุปถอดบทเรียนที่ได้จากการศึกษาดูงานเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาโครงการ อพ.สธ.-มรภ-พิบูลสงคราม วันที่ 26-27 เมษายน 2560 ณ จังหวัด...
10.
24 พ.ค. 2560
24/05/60โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ-มรภ.พิบูลสงคราม)นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศิริ ใจผ่อง และตัวแทนคณะนำเนินงาน ได้มีโอกาศเข้าอบรมการจัดทำฐานข้อมูลพรรณไม้ ณ.โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบร...

ทั้งหมด 32 กิจกรรม   :   4 หน้า   :   1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ]   ถัดไป>>

สาส์นจากคณบดี

ฐานข้อมูลพันธุ์ไม้