main menu
 

   18/5/2561
18/04/2561 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชนัญชิดา สิริเอก ผู้รับผิดชอบโครงการส่งเสริมการเรียนรู้งานสวนพฤกษศาสตร์ในคณะครุศาสตร์ ได้จัดไห้มีการอบรมส่งเสริมการเรียนรู้งานสวนพฤก...

   6/5/2561
. 6-9 พฤษภาคม 2561 โครงการ อพ.สธ.-มรภ.พิบูลสงคราม ร่วมกับ เครือข่าย C อพ.สธ. ภาคเหนื่อตอนล่าง เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ...

   25/4/2561
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561ผู้ช่วยโึครงการ อพ.สธ.-มรภ.พิบูลสงคราม ร่วมกับ กิจการนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร บูรณาการเรียนการสอนกระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรธรร...

   11/5/2561
ตารางการสรุปแผนปฏิบัติงานสนองพระราชดำริ อพ.สธ. ของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดำริ งบประมาณแผ่นดิน ในงบประมาณประจำปี ๒๕๖๒ กลุ่ม G6 กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม...

   19/4/2561
โครงการ อพ.สธ.-มรพส.พิบูลสงคราม ลงพื้นที่บริการวิชาการการใช้ประโยชน์ทรัพยากรในพื้นถิ่นมาใช้ในการทำยาดมสมุนไพรไห้กับชาวบ้านและประชาชนที่สนใจในพื้นที่ตำบลวังวน อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ทางโครงการฯต้องขอขอบคุณชาวบ้านและประชาชนในพื้นที่ไห้การตอบรับ...

sidebar1

ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์อาหารจากกล้วย

ฐานข้อมูลพันธุ์ไม้