main menu
 

   30/6/2560
บริการวิชาการโรงเรียนบ้านแก่งจูงนาง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก...

   26/7/2560
26 ก.ค. 60 เวลา13.00 -16.30 น. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ)มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการฯ ณ.ห้องประชุม ท.410 ชั้น 2 อาคารทีปวิชญ์ มหาว...

   26/7/2560
๒๖ ก.ค. ๖๐ โครงการ อพ.สธ.-มรภ.พิบูลสงครามนำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภวิทิตพัฒนา ที่ปรึกษาและคณะกรรมการโครงการ อพ.สธ.-มรภ.พิบูลสงครามและผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาสิริ ใจผ่อง เลขานุการโครงการอพ.สธ.-มรภ.พิบูลสงคราม ใด้จัดให้มีการสัมมนาแนวทางการด...

   20/4/2560
20/04/60 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศิริ ใจผ่องและผู้ติดตาม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชกำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)ครั้งที่ 1/2560 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2559 แนวทางการดำเนินง...

   26/4/2560
โครงการศึกษาดูงาน ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อพ.สธ. คลองไผ่ และประชุมจัดทำแผนแม่บทระยะที่ 5 ปีที่หก อพ.สธ.-มรภ.พิบูลสงคราม สรุปถอดบทเรียนที่ได้จากการศึกษาดูงานเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาโครงการ อพ.สธ.-มรภ-พิบูลสงคราม วันที่ 26-27 เมษายน 2560 ณ จังหวัด...

sidebar1

ฐานข้อมูลพันธุ์ไม้