main menu
 

   20/4/2560
20/04/60 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศิริ ใจผ่องและผู้ติดตาม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชกำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)ครั้งที่ 1/2560 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2559 แนวทางการดำเนินง...

   26/4/2560
โครงการศึกษาดูงาน ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อพ.สธ. คลองไผ่ และประชุมจัดทำแผนแม่บทระยะที่ 5 ปีที่หก อพ.สธ.-มรภ.พิบูลสงคราม สรุปถอดบทเรียนที่ได้จากการศึกษาดูงานเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาโครงการ อพ.สธ.-มรภ-พิบูลสงคราม วันที่ 26-27 เมษายน 2560 ณ จังหวัด...

   24/5/2560
24/05/60โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ-มรภ.พิบูลสงคราม)นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศิริ ใจผ่อง และตัวแทนคณะนำเนินงาน ได้มีโอกาศเข้าอบรมการจัดทำฐานข้อมูลพรรณไม้ ณ.โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบร...

   3/4/2560
ในส่วนของโครงการเพาะเมล็ดกันเกราภายใต้โครงการ อพ.สธ.มรภ.พิบูลสงคราม นำโดย อาจารย์ขนิษฐา ไชยแก้วได้มีการเพราะเมล็ดกันเกรา ต้นไม้มงคล ที่หลายคนไม้รู้จัก 1. เพื่อศึกษาการกระตุ้นการงอกของต้นกันเกรา 2.เพื่อศึกษาวัสดุในการเพราะปลูกที่มีผลต่อการเจริญเติบโตข...

   13/3/2560
13/03/ุ60โครงการขยายพันธุ์ผักหวานป่าเพื่อการอนุรักษ์พันธุ์และการใช้ประโยชน์ของชุมชนภายไต้โครงการ อพ.สธ.มรภ.พิบูลสงคราม ลงพื้นที่บริการวิชาการ ปลูกพันธุ์ผักหวานป่าโดยมีชาวบ้าน นักเรียน ครู โรงเรียนบ้านรักไทย ให้การตอบรับและร่วมโครงการเป็นอย่างดี...

sidebar1

ฐานข้อมูลพันธุ์ไม้